Privacy & Cookiebeleid

Privacy beleid van Oxida

Inhoud

 1. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?
 2. De leidende toezichthoudende autoriteit van Oxida.
 3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van u als kandidaat?
 4. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van u als klant, prospect of leverancier?
 5. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
 6. Duur van de verwerking.
 7. Wat zijn uw rechten?.
 8. Doorgifte/ consultatie van uw persoonsgegevens.
 9. Veiligheid en vertrouwelijkheid.
 10. Cookies.
 11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring.

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken.

Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Met wie kunt u contact opnemen als u vragen hebt?

OXIDA TECHNICAL HR EXPERTS BV – BE 0848.475.232 met maatschappelijke zetel in de Bosduiflaan 6 te 8400 Oostende is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Naomi Huysse verklaart dat zij als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf de inwerkingtreding ervan.

Voor concrete vragen kunt u terecht op info@oxida.be

2. De leidende toezichthoudende autoriteit van Oxida

Voor Oxida is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van u als kandidaat?

1. Wij verzamelen rechtstreeks persoonsgegevens van u.

Dat gebeurt wanneer u op onze website solliciteert voor een vacature die beschikbaar is bij één van onze klanten of indien u ons rechtstreeks aanschrijft om een geschikte functie voor u te zoeken bij één van onze klanten.

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres, …
 • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring, …

2. Wij ontvangen ook onrechtstreeks persoonsgegevens van u

Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites, platformen, … waarop u uw cv ed. hebt geüpload en die wij kunnen inkijken om een gepaste kandidaat te zoeken voor de openstaande vacatures, ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks.

Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, … Meestal zal dit in de vorm van een cv zijn en kunnen wij de volgende persoonsgegevens raadplegen (niet limitatief):

 • Contactgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, taal, professioneel telefoonnummer/gsm-nummer, adres
 • Gegevens m.b.t. uw opleiding: curriculum vitae, motivatiebrieven,
 • Gegevens m.b.t. uw vorige functies: huidige werkgever, huidige functie en/of vroegere functies, ervaring

4. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt van u als klant, prospect of leverancier?

Oxida verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.

Om u te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens naam, voornaam, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, IP-adres en cookies.

Oxida is een specialist in rekrutering van medewerkers. De potentiële nieuwe klanten hebben hun interesse in ons aanbod getoond. We wensen hen dan ook op de hoogte te houden van deze diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres, IP-adres en cookies.

 

5. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Van onze kandidaten

De vermelde persoonsgegevens worden verwerkt om te bekijken of u geschikt bent voor de functie die openstaat bij onze klant en om te evalueren of u voldoet aan alle nodige functievoorwaarden.

De grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens bij rechtstreekse verkrijging is precontractuele maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden in principe voor de volledige duurtijd van het selectieproces bijgehouden op basis van de precontractuele maatregelen die wij op uw verzoek moeten nemen.

Wij kunnen beslissen om uw persoonsgegevens na het selectieproces nog gedurende een termijn van 5 jaar na het laatste contact actief bij te houden in onze werfreserve, mits uw uitdrukkelijke toestemming.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het onrechtstreeks consulteren van uw persoonsgegevens op websites, zoekmachines, platformen, … is ons gerechtvaardigd belang. Wij kunnen een eerste maal contact met u opnemen op basis van ons gerechtvaardigd belang. U plaatst uw cv en contactgegevens op speciaal daartoe voorziene platformen, die specifiek tot doel hebben om een geschikte functie te vinden. Als u na een eerste contactname verdere interesse zou hebben om een selectieproces bij ons te doorlopen, zullen wij u, met uw uitdrukkelijke toestemming, opnemen in onze database.

Oxida moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

 • fiscaal recht
 • handelsrecht
 • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

Oxida moet zijn contract met u kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doet u een beroep op onze diensten. Om u een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als u een leverancier van Oxida bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

Oxida moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Oxida. Mocht u toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan u bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Oxida wenst met u, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op uw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat u interesse hebt in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om u steeds een betere service aan te bieden en dit aan u willen communiceren verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Mocht u toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan u ons dit gewoon laten weten en zullen we u niet langer lastigvallen.

Oxida vraagt jouw toestemming

Wanneer u voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner uw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing en sociale media cookies. Meer informatie over onze cookiebeleid vindt u hier

U kan uw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens staan vooraan dit privacy beleid.

6. Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens van de kandidaten minstens zolang het selectieproces loopt. Ongeacht of u al dan niet werd geselecteerd, worden uw persoonsgegevens nog 5 jaar na de laatste actualisatie actief bijgehouden in de werfreserve.

Van onze klanten, leveranciers, onderaannemers, …. bewaren we de persoonsgegevens tot 7 jaar na het laatste contact/factuur.

De persoonsgegevens van onze prospecten, bewaren we tot 1 jaar na de prijsofferte.

7. Wat zijn uw rechten?

 1. Recht op toegang en inzage
  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking
  Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet aan ons mee te delen. Daarnaast hebt u steeds het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet
  U beschikt eveneens een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 4. Recht van gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Automatische beslissingen en profiling
  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 7. Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 1. Uitoefening van uw rechten
  U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijke Naomi Huysse of op bovenvermeld e-mailadres. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we de aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

8. Doorgifte/ consultatie van uw persoonsgegevens

Vermits wij fungeren als een wervings- en selectiebureau worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden voor uitvoering van onze opdracht.

 • Uw persoonsgegevens worden geconsulteerd door / doorgegeven aan de volgende partijen: onze klanten en uw eventuele potentiële werkgever
 • Uw persoonsgegevens worden intern geconsulteerd door onze recruiters, die werkzaam zijn bij ons.

Wij werken ook samen met derden die uw persoonsgegevens ook kunnen consulteren in het kader van de dienstverlening die zij voor ons bedrijf uitvoeren. Het gaat om de volgende ontvangers: ICT-dienstverleners.

Wij delen verder uw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen uw gegevens verwerken onder dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging en de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

10. Cookies

Oxida maakt op haar website www.oxida.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe u hier mee kan omgaan vindt u terug op onze cookie policy.

Cookies Aanpassen

 

11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen statisch document, het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. U zult hiervan steevast tijdig op de hoogte worden gebracht.