EPB-aangifte bij nieuwbouw en renovatie - EPB verslaggever

Voor onze klant MijnEPB zijn we op zoek naar een EPB-verslaggever. Maar wat houdt dat nu precies in? Lees het in dit artikel.

Veel leesplezier!

EPB

Bij dossiers met bouwvergunning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt een advies op om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen en dient op het einde van de werken een EPB-verslag in.

Energieprestatie en Binnenklimaat

Het letterwoord EPB staat in het Nederlands voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. De energieprestatieregelgeving beoogt enerzijds immers een hoge standaard op het gebied van energiehuishouding, maar anderzijds ook het leefbaar houden van goed geïsoleerde gebouwen. Aangezien goede isolatie gepaard gaat met een verhoogde luchtdichtheid van het gebouw, dient daarbij ook aandacht besteed te worden aan een performant ventilatiesysteem voor de aanvoer van verse lucht, en de afvoer van bijvoorbeeld vocht.

EPB-aangifte

Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject ben je verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energienormen voor nieuwbouw en renovatie gehaald worden. De EPB-aangifte wordt daarom ingediend als bewijs dat je alle voorschriften gevolgd hebt.

De bouwheer is de persoon die de opdracht geeft om een gebouw te (ver)bouwen. De bouwheer is meestal ook de eigenaar. Hij wordt ook de aangifteplichtige genoemd.

Taken van de bouwheer:

 • De bouwheer moet een verslaggever aanstellen.
 • Voor de start van de werken moet je erop toezien dat jouw verslaggever de startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
 • Je geeft alle wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties door aan de verslaggever en de architect. Die wijzigingen kunnen namelijk een invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
 • Bij de ingebruikname van het gebouw of na het beëindigen van de werken breng je de verslaggever op de hoogte. In samenspraak met de verslaggever worden de nodige gegevens verzameld en verwerkt in de EPB-aangifte.
 • Laat jouw ventilatieverslaggever het ventilatieprestatieverslag opmaken en opladen bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan. Die prestaties neemt jouw EPB-verslaggever op in de EPB-aangifte.
 • Je moet er op toezien dat jouw verslaggever de EPB-aangifte tijdig indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is:
 • 12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
  • datum van de ingebruikname van het gebouw (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
 • en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
 • Voor de uiterste indiendatum in geval van renovaties en ingrijpende energetische renovaties telt enkel de termijn van 5 jaar.
 • De aangifteplichtige vraagt de verslaggever om na het elektronisch indienen van de EPB-aangifte een papieren versie te bezorgen van de aangifte. Als het om een nieuwbouw gaat, is er samen met de aangifte ook een energieprestatiecertificaat ter beschikking. Jij houdt van elk document een ondertekend exemplaar.

Omdat de EPB-regelgeving een centrale rol speelt in het hele bouwgebeuren, is er één bouwpartner die zich uitsluitend hier mee bezig houdt: de EPB-verslaggever. Zo'n verslaggever waakt erover dat jouw project aan de wettelijke energetische eisen voldoet.

EPB-verslaggever

Elke EPB-verslaggever moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om erkend te worden.

Voorwaarden

 1. het juiste diploma hebben
 2. een basisopleiding tot EPB-verslaggever (95 uur) volgen aan een opleidingsinstelling die door het Vlaams Energieagentschap (VEA) erkend is
 3. een verklaring op eer ondertekenen
 4. slagen voor het examen.

Een erkende EPB-verslaggever is verplicht jaarlijks permanente vorming te volgen om de erkenning te behouden. Wie de permanente vorming niet volgt, kan zijn erkenning verliezen.

De EPB-regelgeving zit vervat in enkele wettelijke procedures, die de taken vastleggen voor de bouwheer, de architect en de verslaggever. Hier zoomen we in op het takenpakket van die laatste. Een EPB-verslaggever is twee keer aan zet: voor en na de werken.

Wat doet de EPB-verslaggever?

 • Vóór de start van de werkzaamheden.
  • Hij registreert zich bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • Hij maakt een voorafberekening op basis van het ontwerp, lastenboek, offertes en gebruikt hierbij het software-pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de startverklaring.
  • De verslaggever dient de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • Hij ontvangt een afdruk van de startverklaring en laat dat document ondertekenen door de bouwheer, de architect en de verslaggever zelf. Hij houdt het ondertekend document bij.
 • Tijdens de uitvoeringsfase.
  • De verslaggever houdt alle zaken die invloed kunnen hebben op de energieprestatie van het gebouw nauwkeurig bij.
  • Hij houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in materiaalkeuze.
 • Ten laatste 12 maanden na ingebruikname van het gebouw of binnen de 12 maanden na het beëindigen van de vergunningsplichtige of meldingsplichtige werken:
  • De verslaggever rapporteert waarheidsgetrouw aan VEA over de gebruikte materialen en de uitgevoerde maatregelen. Hij maakt een berekening op basis van de vaststellingen, lastenboek, facturen en gebruikt hierbij het software pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de EPB-aangifte.
  • De verslaggever dient de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap, om te bewijzen dat het gebouw voldoet aan de EPB-regelgeving.
  • De verslaggever en de bouwheer ondertekenen de EPB-aangifte.
  • De verslaggever geeft, in geval van nieuwbouw, aan de bouwheer ook het energieprestatiecertificaat (EPC Bouw) van het gebouw af.

Verantwoordelijkheden van de verslaggever

 • De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.
 • De verslaggever treedt onafhankelijk op.
 • De aangifteplichtige kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de EPB-verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil. Om de detailwaarden te mogen meerekenen heeft de EPB-verslaggever extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig. EPB-verslaggever en aangifteplichtige maken hierover best afspraken bij de start.
 • Niet iedereen kan zomaar als EPB-verslaggever optreden. Een EPB-verslaggever moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.
  Let op: ook al voldoe je aan de erkenningsvoorwaarden, het is niet toegestaan om de verslaggeving te doen voor een bouwproject waarvan je zelf de bouwheer bent.

Aan de slag als EPB-verslaggever? Bekijk dan deze vacature

Taken van de verslaggever

 • De EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige twee documenten op: de startverklaring en de EPB-aangifte. Voor deze documenten heeft hij of zij gegevens nodig van de ventilatieverslaggever: het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag.   
 • De EPB-verslaggever geeft verplicht eenmalig schriftelijk advies over het behalen van de EPB-eisen. Bij voorkeur verleent de verslaggever meer diepgaand advies, maar dat moet contractueel worden vastgelegd.

Opmaak van de startverklaring voor de start van de werken

 • De EPB-verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank, voor de start van de werken. Vervolgens kan de EPB-verslaggever de startverklaring voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De EPB-verslaggever houdt deze ondertekende versie bij.
 • De voorafberekening en het bijhorend advies, is een onderdeel van de startverklaring. De EPB-verslaggever maakt voor de start van de werken een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject. Als de berekening aantoont dat het ontwerp niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert de EPB-verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De EPB-verslaggever geeft hen één schriftelijk, niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.
 • Het ventilatievoorontwerp maakt deel uit van de startverklaring. De ventilatieverslaggever maakt het op en de EPB-verslaggever neemt het op in de startverklaring.

Opmaak van de EPB-aangifte na ingebruikname of einde van de werken

 • De EPB-verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid zijn en kan deze versie voorleggen aan de aangifteplichtige ter goedkeuring.
 • Voor de opmaak van de aangifte heeft de EPB-verslaggever stavingsstukken nodig. Die levert de aangifteplichtige hem aan, op verschillende momenten.
 • De EPB-verslaggever is verplicht om een technisch EPB-dossier samen te stellen. Daarin zitten de stavingsstukken en ander informatie waarop hij zich baseerde voor de EPB-aangifte. De verslaggever houdt dit dossier ter beschikking van het VEA en levert het bij eerste verzoek aan.
 • De EPB-verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch indienen bij de energieprestatiedatabank, voor de uiterste indiendatum.
 • Na de definitieve indiening bezorgt de EPB-verslaggever een ondertekende versie van de aangifte aan de aangifteplichtige. De EPB-verslaggever houdt dat 5 jaar bij.

Prijs

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving (EPB) kan je terecht bij mijnEPB.be. Indien je aan de slag wil als EPB-verslaggever? Stuur dan je cv naar info@oxida.be of solliciteer op deze vacature bij mijn EPB: Vacature EPB-verslaggever