Steunmaatregelen tijdens corona voor werkgevers

Wie mag openblijven en onder welke omstandigheden? 

18 maart 2020 ten minste tot en met 19 april 2020

Winkels en handelszaken 

Algemeen principe: alle fysieke handelszaken en winkels blijven gesloten op weekdagen en in het weekend.

Die regel geldt niet voor:

 • voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
 • dierenvoedingswinkels;
 • apotheken;
 • krantenwinkels;
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen en brandhout;
 • telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
 • winkels voor medische hulpmiddelen;
 • andere winkels en activiteiten van sectoren die als essentieel worden beschouwd.

Meer informatie over de openingstijden: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte

 

1. Steunmaatregel bij FOD Financiën? 

aanvragen voor 30/06/2020: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Wie heeft recht?  

Natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die het volgende ondervinden: -

 • Daling van het omzetcijfer 
 • Aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties -
 • Gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen …

Wat?

 • Afbetalingsplan - -
 • Vrijstelling van nalatigheidsintresten - -
 • Kwijtschelding van boeten wegens niet betaling

Welke schulden?

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw 
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.

Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020 verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020 verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 verlengd tot 20 juni 2020

Automatisch uitstel van betaling voor de bedrijfsvoorheffing

 • Betaling over maandaangifte - februari 2020 verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte - maart 2020 verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over kwartaalaangifte - 1ste kwartaal 2020 verlengd tot 15 juni 2020

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 • Aangifte over Februari 2020 verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over Maart 2020 verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020 verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

 • Opgave over Februari 2020 verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over Maart 2020 verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020 verlengd tot 7 mei 2020

Uitstel jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020

 

2. Uitstel van betaling sociale bijdragen 1ste en 2de kwartaal 2020

Zelfstandigen kunnen bij hun Sociale verzekeringsfonds een jaar uitstel vragen van voorlopige sociale bijdragen zonder verhogingen en invloed op de uitkeringen. Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020. Bijdrage eerste kwartaal 2020: te betalen vóór 31 maart 2021. Bijdrage tweede kwartaal 2020: te betalen vóór 30 juni 2021.

 

3. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 indien hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. Deze maatregeling geldt voor eenmanszaken en voor vennootschappen indien u door de verminderde omzet een lager loon dient uit te keren.

 

4. Vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen.

Contacteer hier je sociaal verzekeringsfonds

 

5. Uitstel van betaling RSZ bijdragen

 • automatisch uitstel voor Q1 en Q2 2020 voor bedrijven met verplichte sluiting: Uitstel tot 15 december 2020
 • Sluiting omwille van niet kunnen naleven sanitaire maatregelen of stopzetting om andere reden uitstel ook mogelijk mits verklaring op eer via online formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid: Uitstel tot 15 december 2020 mits verklaring

Afbetalingsplan RSZ-bijdragen: Ondernemingen die betalingsmoeilijkheden ondervinden ten gevolge van de coronacrisis, kunnen voor Q1 en Q2 2020 een afbetalingsplan aanvragen. Aanvraag van een minnelijk afbetalingsplan via een online formulier op de portaalsite van de sociale zekerheid

 

6. Overbruggingsrecht

Zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken n.a.v. de sluitingsmaatregelen genomen door de federale overheid hebben recht op een overbruggingskrediet voor de maanden maart en april. Andere zelfstandigen/helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die in maart en april min. 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken nav het coronavirus (vb. zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken omwille van in quarantaine geplaatste werknemers, wegens onderbroken leveringen ...) hebben recht op premie. 

Aanvraag bij sociaal verzekeringsfonds vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

 

7. Tijdelijke werkloosheid

Uw medewerkers: Indien u personeel in dienst heeft en u moet volledig of enkel in het weekend sluiten of in geval van minder werk dan kan u gebruik kan maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Hiervoor kunt U gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

 

8. Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Zelfstandigen: De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds. Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds. In bepaalde gevallen kan u vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte (“gelijkstelling wegens ziekte”)

 

9. Hinderpremie Vlaanderen

Premie voor bedrijven die verplicht worden volledig te sluiten (Vlaanderen). Indiening aanvraag ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode. (in casu 19 mei 2020) https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie 

 

10. Kmo-groeisubsidie

Subsidie voor het aantrekken van een externe adviseur en/of het aanwerven van een strategisch profiel:

 • om nieuwe markten te verkennen
 • of om de bevoorradingsketen wegens het coronavirus te herzien.

Aanvraag vóór de start van de tewerkstelling van de strategische medewerker en vóór de start van de adviesprestaties. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie/wie-kan-van-deze-subsidie-gebruik-maken-en-voor-wat

 

11. Compensatiepremie

Eénmalige premie voor bedrijven en ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis groot omzetverlies hebben geleden. Timing nog niet gekend

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-compensatiepremie-voor-ondernemers-met-zwaar-omzetverlies

 

12. Hinderpremie Premie voor bedrijven die verplicht worden volledig te sluiten (Wallonië).

Aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 60 dagen na het einde van de sluitingstermijn. https://indemnitecovid.wallonie.be/#/

 

13. Hinderpremie Premie voor bedrijven die verplicht worden volledig te sluiten (Brussel).

Ten laatste tegen 18 mei 2020: https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil